Farmer Obrt u dinarima

Uložite pametno u obrtna sredstva za poljoprivredu

Kredit je namenjen ulaganju u repromaterijal (seme, đubrivo, sadni materijal, hemiju, gorivo), stočnu hranu, lekove, druge veterinarske troškove, stoku predviđenu za tov, druge troškove tova i ostalo.


Podnesite zahtev u ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • U dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 24 meseca
  • Grejs period do 12 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili o dospeću
  • Jednostavna i brza procedura
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Farmer obrt u dinarima
Vrsta kreditaFarmer obrt kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita

120.000-12.000.000 RSD

Period otplate6 - 24 meseca
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
9,9% fiksna
Instrumenti obezbeđenja

Za iznos kredita od 120.000-600.00 RSD:

• 2 menice: 100,00 RSD, jednokratno

• Izveštaj KB FL: 246,00 RSD, jednokratno

Za iznos kredita od 120.001-1.200.000 RSD:

• 2 menice: 100,00 RSD, jednokratno

• Izveštaj KB FL: 246,00 RSD, jednokratno

• Jemac:

Fizičko lice/RPG: 2 menice: 100 RSD, jednokratno i Izveštaj KB FL: 246,00 RSD, jednokratno (po jemcu)

Pravno lice/preduzetnik: 2 menice: 100,00 RSD i Izveštaj KB pravnog lica/preduzetnika: 600,00 RSD, jednokratno (po jemcu)

Za iznos kredita od 1.200.001-12.000.000 RSD:

• 2 (dve) menice: 100,00 RSD, jednokratno

• Izveštaj KB FL: 246,00 RSD, jednokratno

• Hipoteka: Naknada za upis založnog prava u nadležni Registar prema tarifi istog

• Polisa osiguranja nepokretnosti prema tarifi osiguravajuće kompanije
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

Naknada za obradu zahtevaj za iznos od 120.000-1.199.999,00 RSD:

• 2% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

Naknada za obradu zahteva za iznos od 1.200.000-12.000.000 RSD:

•1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD za fizičko lice i 600 RSD za pravno lice ili preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza 580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 27.03.2015.
Vrsta kreditaFarmer Obrt kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 10.000.000 RSD
Period otplate24 meseca
Mesečna rata 461.713,39 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
9,9% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
11,58%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva50.000 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.


* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.