Kreditna linija EBRD za energetsku efikasnost

Banca Intesa ad Beograd i Evropska banka za obnovu i razvoj su 18.12.2013. godine potpisale ugovor o korišćenju kreditne linije u okviru programa pod nazivom “EU/EBRD Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II” (Kreditna linija za finansiranje projekata održive energije na Zapadnom Balkanu II WeBSEFF II) čime Banca Intesa nastavlja da svojim corporate klijentima nudi atraktivne proizvode.

Ugovor o zajmu je zaključen u iznosu od EUR 10.000.000 i ova sredstava će se koristiti za finansiranje podobnih projekata čiji je cilj smanjenje potrošnje energije odmin 20% ili smanjenje emisije CO2 od min 20%.

U cilju uspešne realizacije pojedinačnih projekata, EBRD je obezbedio svim potencijalnim korisnicima ove kreditne linije besplatnu konsultantsku pomoć od strane eksperata iz ove oblasti

Korisnici kreditne linije

Korisnici mogu biti:

  • privatna preduzeća bez obzira na veličinu
  • javna komunalna preduzeća i lokalne samouprave,
  • ESCO kompanije (energy saving companies) zadužene za realizaciju projekata energetske efikasnosti u saradnji sa jednom ili više lokalnih samouprava

Investicioni podsticaji / bespovratna sredstva

Krajnji korisnici, nakon uspešne realizacije investicionog projekta, imaju pravo na bespovratna sredstva i to klijenti iz privatnog sektora u visini 5-10% a klijent iz javnog sektora u visini 10-15% odobrenog kredita

Namena sredstava kreditne linije

Sredstva kreditne linije se mogu koristiti za:

  • kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava (zgrade, oprema, mašine) koji za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti preduzeća
  • finansiranje izgradnje obnovljivih izvora energije manjih dimenzija,
  • projekte energetske efikasnosti u javnom i privatnom zgradarstvu,
  • projekte poboljšanja energetske efikasnosti opštinske infrastrukture i opreme.

Uslovi kreditiranja:

  • maksimalan iznos kredita: EUR 2.000.000 za klijente iz privatnog sektora odnosno EUR 2.500.000 za klijente iz javnog sektora
  • rok kredita: do 5 godina
  • grace period: do 2 godine
Kontakt: e-mail: sme@bancaintesa.rs.