Pretraga

Krediti za refinansiranje obaveza građana po tekućim računima, kreditnim karticama i kreditima

specijalni uslovi koji važe do 29.02.2016


Uz pomoć naših kredita za refinansiranje možete refinansirati svoje obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama i kreditima kod drugih banaka.

 • period otplate do 72 meseca
 • mogućnost grejs perioda od 3 ili 6 meseci
 • dodatno osiguranje kredita
 • uz mogućnost dodatnog keša
 • kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
 • bez žiranata
 • jednostavna i brza procedura
 • starosna granica korisnika kredita: minimum 20 godina starosti u momentu odobravanja i do 68 godina starosti u trenutku otplate poslednje rate

Osiguranje kredita

Kredit je osiguran u slučaju nevoljnog gubitka zaposlenja i potpunog trajnog invaliditeta usled nezgode. Navedeno važi za zaposlene na neodredjeno vreme.

Zahtev za kredit možete podneti u bilo kojoj ekspozitura Banca Intesa širom zemlje.Kredit za refinansiranje u dinarima plus dodatni keš sa osiguranjem

Vrsta kreditaKredit za refinansiranje u dinarima plus dodatni keš sa osiguranjem
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita25.000 - 1.200.000 RSD
Depozit / UčešćeBez depozita/učešća
Period otplate

6 - 72 meseca uz mogućnost korišćenja grejs perioda 3 ili 6 meseci

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti*Ostali građani
12% fiksna18% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica sa klauzulom bez protesta

Osiguranje* u slučaju:
- nevoljnog gubitka zaposlenja
- potpuni trajni invaliditet usled nezgode (100%)
*Osim za klijente penzionere i klijente koji ne ispunjavaju uslove osiguranja definisane „Obaveštenjem o bitnim elementima ugovora o osiguranju“

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1% na iznos kredita, jednokratno, za klijente*

2% na iznos kredita jednokratno, za ostale građane

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente * (datum obračuna EKS 10.11.2015.)

Vrsta kreditaKredit za refinansiranje u dinarima plus dodatni keš sa osiguranjem
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita500.000 RSD500.000 RSD700.000 RSD700.000 RSD
Grejs period6 meseci/6 meseci/
Period otplate66 anuiteta72 meseci66 anuiteta72 meseci
Mesečna rata10.230 RSD
(u grejsu do 4.832 RSD)
9.615 RSD14.322 RSD
(u grejsu do 6.752 RSD)
13.461 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
12% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
12,42%12,44%12,41%12,44%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada5.000 RSD5.000 RSD7.000 RSD7.000 RSD
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom mogu se preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Kredit za refinansiranje plus dodatni keš indeksiran u evrima sa osiguranjem

Vrsta kreditaKredit za refinansiranje plus dodatni keš indeksiran u evrima sa osiguranjem
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita500 - 10.000 EUR (neto iznos kredita bez uključenih sredstava depozita)
Depozit30% depozita iz sredstava kredita, bez obračuna kamate na depozit
Period otplate
 • Sa grejs periodom 3 ili 6 meseci, rok otplate od 9 do 100 meseci
 • Bez grejs perioda, rok otplate od 6 do 100 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti**Ostali
 • prvih 24 meseca
16,19%, fiksna19,19%, fiksna
 • nakon isteka perioda od 24 meseca
6M EURIBOR + 16%, promenljiva* 6M EURIBOR+19%, promenljiva*
Instrumenti obezbeđenja
 • 3 (tri) menice sa klauzulom bez protesta
 • 30% depozit
 • Osiguranje* u slučaju:
  - nevoljnog gubitka zaposlenja
  - potpuni trajni invaliditet usled nezgode (100%)
  *Osim za klijente penzionere i klijente koji ne ispunjavaju uslove osiguranja definisane „Obaveštenjem o bitnim elementima ugovora o osiguranju“
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva
 • Bez naknade
3 menice

Izveštaj kreditnog biroa

150 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente **

Vrsta kreditaKredit za refinansiranje plus dodatni keš indeksiran u evrima sa osiguranjem
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu
Iznos kredita5.000 EUR5.000 EUR10.000 EUR10.000 EUR
Depozit1.500 EUR1.500 EUR3.000 EUR3.000 EUR
Grejs period6 meseci/6 meseci/
Period otplate54 anuiteta60 meseci94 anuiteta100 meseci
Mesečna rata127,82 EUR
(u grejs periodu do 63,65 EUR)
118,96 EUR181,32 EUR
(u grejsu do 127,30 EUR)
175,72 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
16,06%, prvih 24 meseca fiksna a nakon toga 6M EURIBOR + 16%, promenljiva*
EKS
(na godišnjem nivou)
29,22%30,65%27,42%27,93%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
3 menice

Izveštaj kreditnog biroa

150 RSD

246 RSD

* Kamatna stopa se usklađuje 25.maja i 25.novembra sa vrednošću 6M EURIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period. Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M EURIBOR na dan 30.04.2015. godine koji iznosi 0,06%.

U toku trajanja grejs perioda obračunava se interkalarna kamata u visini redovne kamate i plaća se mesečno.

** Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Za podnošenje zahteva za kredit potrebna Vam je lična karta i u zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta:

 • Zaposleni: Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Samozaposleni: Uverenje nadležne Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i ostalih javnih prihoda, kao i sledeću dokumentaciju:
  - ukoliko je u pitanju paušalno oporezovan preduzetnik - Poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike (obrazac PPDG 1P) i Rešenje o porezu na dohodak
  -ukoliko je u pitanju samooporezivanje - Poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)
  -ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade potrebna su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1). Uz navedeno potreban je i izvod sa računa na koji se isplaćuje zarada (na kome se vide uplate poslednje tri zarade) i Potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac Banke).
 • Penzioneri: penzioni čekovi za tri prethodna meseca
  Pored standardne dokumentacije, potrebno je obezbediti potvrdu Banke o visini duga po kreditu, odnosno duga po kreditnoj kartici koji se refinansira.